ĐỊNH LUẬT PARKINSON MỞ RỘNG

ĐỊNH LUẬT PARKINSON MỞ RỘNG

Định luật Parkinson ban đầu nói về quản lý thời gian, nôm na là chúng ta được giao một công việc thì dù thời gian có dài rộng đến đâu chúng ta cũng sẽ dùng hết thời gian được...

Giới thiệu

Chiếu cói am cỏ

Chiếu cói nơi am cỏ tịch mịch, mời bạn cùng ngồi uống trà

Hello & welcome to my blog!

Danh mục